Ideas to Explore / Syniadau i’w Harchwilio by / gan Lisa Parry

pic4What would you say if I told you that in less than seven years, children born via gamete donation will, for the first time in the UK, be entitled to trace their donor parent? Would you remember parliament voting through the law change 11 years ago? Will it affect your child, a friend’s child, a relative?

And what if I told you that, despite this law change, not every donor child will consider searching because a lot won’t actually know how they were conceived? Their families have no legal obligation to tell them. (Things are very different in New Zealand.) Would you have an opinion about this?

This slideshow requires JavaScript.

And how do you think a donor parent would feel if traced? A lot can happen in 18 years. Do you think, confronted with their genetic offspring, they might feel guilty? Or pleased? Or indifferent maybe? And what if they have a partner? Children of their own? How do you think they would feel?

And what if – if if if if if – what if the child had inherited something from the donor, something more than hair or eye colour. What if, for example, the donor had lied about a family history of cognitive deafness? What do you think would happen then?

These are the questions we’ll be grappling with next week when, for the first time, Illumine Theatre goes into the rehearsal room for an Arts Council of Wales-funded project – “Cognitive Deafness: Textual, Audience and Company Exploration”. We’ll be exploring how the introduction of a deaf character into the script impacts upon the world in Lisa Parry’s new play – working title ‘2023’ –  and the reverberations of this into production decisions. Could it thematically influence light and sound? If so, how? How could this be written into the text? And what impact will this theme have on our working practices as a company?

We couldn’t be more excited about the project. Illumine is a new Wales-based company, a joint endeavour between playwright Lisa Parry and director Zoë Waterman. Our remit is to reveal stories hidden in plain sight. This is our first project and we’ve been working closely with Cardiff University’s Jacky Boivin, Professor of Health Psychology, to ensure its scientific truth. However now we want to explore this new strand of deafness in a period of rehearsal and development.

We want to open up this exploration process as much as we can to you, our future audience. We hope this blog will give you a window onto the week so please sign up for updates.

Our amazing team for the week are: Branwen Davies (dramaturg), Elanor Higgins (lighting designer) and Edward Lewis (composer and sound designer). Our actors are: Gareth John Bale, Sion Ifan and Shawna Workman.

 

 

pic4Sut buasech chi’n ymateb pe bawn i’n eich atgoffa gall plant a grëwyd gan rodd (neu ‘gamet’ i ddefnyddio’r term biolegol) geisio darganfod eu rhieni genetaidd cyn diwedd y saith mlynedd nesaf? – a hynny am y tro cyntaf yn y Deyrnas Gyfunol.

Buasech chi’n cofio’r Aelodau Seneddol yn pleidleisio dros y newid hynny unarddeg mlynedd yn ôl?  A sut gall hyn effeithio ar eich plentyn, plentyn i’ch ffrind, neu aelod arall o’ch teulu?

A beth pe bawn i’n dweud – er y newid cyfreithiol – na fydd pob plentyn o rodd ‘gamet’ yn ystyried chwilota o’r herwydd nad ydynt yn ymwybodol o stori eu creadigaeth eu hunain? Wedi’r cyfan, does dim rheidrwydd cyfreithiol i’w teulu ddatgelu hynny. (Mae pethau yn wahanol iawn yn Seland Newydd.) Buasech chi â barn am hynny tybed?

A sut yn wir buasai’r rhiant genetig yn teimlo ar ôl y darganfyddiad? Gall tipyn golew ddigwydd mewn deunaw mlynedd!  Ydych chi’n credu  – o weld eu disgynyddion – buasent yn teimlo ychydig yn euog? Neu’n hapus? Neu – yn ddideimlad? A beth os bod ganddynt bartner? Plant eu hunain? Sut, feddyliwch chi, buasent hwythau yn ymateb ac yn teimlo?

A beth os – os os os – beth os mae’r plentyn wedi etifeddu rhywbeth o’r rhiant biolegol, rhywbeth yn fwy na liw gwallt neu liw llygaid?  Er enghraifft, beth os nad oedd y person a oedd yn gyfrifol am y gamet yn ddigon cyfrifol i gyffesu bod ganddynt nam corfforol neu deuluol – megis byddardod gwybyddol, er enghraifft?  Beth fuasai’n digwydd nesaf?

Dyma’r cwestiynau byddwn ni’n ceisio eu hateb yr wythnos hon pan fe fyddwn ni, Theatr Illumine yn myned i’n hystafell ymarfer am y tro cyntaf ar gyfer prosiect wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru – “Byddardod Gwybyddol: Archwiliad Cwmni, Cynulleidfa a Thestun”.  Fe fyddwn ni yn archwilio pa effaith y daw ar fyd sgript newydd Lisa Parry – sydd yn dwyn y teitl ‘2023’ ar hyn o bryd – ac effaith hynny ar benderfyniadau’r cynhyrchiad: byddai hyn yn effeithio ar ddylunio’r golau ac effeithiau sain? Os hynny – sut?  Sut gall hyn cael ei adlewyrchu yn nhestun y darn?  A pha obligiadau neu newidiadau sydd yn dod i’r amlwg i’n ffordd o weithio gyda’r thema hon?

Ni allwn fod yn fwy gynhyrfus ynghylch y prosiect hwn.  Mae Theatr Illumine yn gwmni newydd yng Nghymru, ar y cyd rhwng yr awdur Lisa Parry a’r cyfarwyddwr Zoë Waterman.   Ein priod-waith yw i ddod â storïau annelwig i’r amlwg.  Dyma ein prosiect cyntaf ac rydym ni wedi bod yn gweithio yn agos gyda’r Athro Jacky Boivin o adran Seicoleg Iechyd Prifysgol Caerdydd er mwyn sicrhau’r ffeithiau gwyddonol y tu ôl i’n stori.  A nawr yw’r amser i ni archwilio’r byd hwn o fyddardod a’r oblygiadau newydd yn sgil y newidiadau uchod mewn cyfnod o ddatblygu ac ymchwilio.

Hoffwn rannu’r proses hwn gymaint â sydd yn bosib gyda chi – ein cynulleidfa.  Gobeithiwn yn fawr fe fydd y blog yma yn rhoi ffenest i chi i’n wythnos felly cofrestrwch am ddiweddariadau os gwelwch yn dda!

Ein tîm anhygoel gogyfer â’r wythnos hon yw: Branwen Davies (dramodydd), Elanor Higgins (dyluniwr golau) ac Edward Lewis (cyfansoddwr a dylunydd sain).  Ein hactorion yw: Gareth John Bale, Sion Ifan a Shawna Workman.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s